Yhdistyksen säännöt

SUOMEN CHADO URASENKE TANKOKAI YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Chado Urasenke Tankokai yhdistys ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi, ja sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistystä kutsutaan englanniksi epävirallisella nimellä Chado Urasenke Tankokai Finland Association ja japaniksi epävirallisella nimellä Chado Urasenke Tankokai Finrando Kyokai. Yhdistys toimii kansallisena osastona Chadô Urasenke Tankôkaissa, jonka kotipaikkana on Kioton kaupunki Japanissa.

 

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Urasenke-koulukunnan mukaista Chadô-teetaidetta ja Japanin kulttuuria Suomessa sekä näin pyrkiä lujittamaan kansojen välisiä ystävyyssuhteita. Tähän päämäärään yhdistys pyrkii harjoittamalla alaansa liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestämällä kursseja ja ylläpitämällä yhteyksiä muihin samoja tarkoitusperiä noudattaviin järjestöihin kotimaassa ja ulkomailla. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia teetaidetilaisuuksia ja näyttelyitä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myöntää apurahoja, ei kuitenkaan jäsenilleen.

 

JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä Chadô-teetaiteesta kiinnostuneen henkilön. Yhdistyksessä voi olla ja siihen voi liittyä myös kannattajajäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja joilla on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi 2/3 enemmistöpäätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on toiminut vastoin sääntöjä tai muutoin vahingoittanut yhdistystä. Yhdistyksen hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksua.

 

YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Siihen kuuluvat syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, 1-2 varapuheenjohtajaa, 4-6 jäsentä sekä 1 varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, huolehtii kokousten päätösten toteuttamisesta sekä hoitaa yhdistyksen taloutta, omaisuutta ja julkaisutoimintaa. Hallitus voi myös perustaa alaisuudessaan toimivia alueellisia rekisteröimättömiä paikallisosastoja sekä jaostoja ja toimikuntia erityistarkoituksia varten.

Hallitus valitsee keskuudestaan pääsihteerin, sihteerit ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat. Rahastonhoitaja voidaan tarvittaessa kutsua myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja pääsihteeri, aina kaksi yhdessä.

 

YHDISTYKSEN TILIT

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Hallituksen hyväksymät tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajan tutkittavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

10§

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Muita kokouksia pidetään kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Kannattajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjeellä, sähköpostilla tai muulla tietoliikenneyhteydellä. Kokoukseen voi osallistua etänä kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

11§

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t) ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja tälle varatoiminnantarkastaja
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

12§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, mikäli muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja mikäli sitä kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

 

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

13§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotusten kummassakin kokouksessa on saavutettava 2/3 äänten enemmistö. Asiasta tulee olla mainittu kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi sillä tavalla, kun yhdistys purkamispäätöksessään määrää.

14§

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

………………………………………………………………………………….